The Dutch
Security Cluster
 
 
The Dutch
Security Cluster

Statutes

Please note that the following text isn't final. For the final form please click here (note: statutes are in Dutch and PDF)

 

RZ/NW

versie: 8

OPRICHTING

STICHTING THE HAGUE SECURITY DELTA

Heden, ˜december tweeduizend dertien, verscheen voor mij, mr. Robert‑Jan Eduard Zwaan, notaris te 's‑Gravenhage:

 

 1. de heer Joris Theodorus den Bruinen en

 2. de heer Robert de Wijk 

 

De comparanten verklaarde bij deze op te richten een stichting met de volgende statuten:

 

 

Definities

Artikel 1.

1.   In deze statuten wordt verstaan onder:

-     “Directie”:

      de directie van de stichting ingesteld ingevolge artikel 16;

-     "HSD-Board":

      het bestuur van de stichting als bedoeld in de wet;

-     "HSD-EC":

      Executive Committee van de stichting, uitvoeringsorgaan van de stichting dat geen deel uit maakt van de HSD-Board, waaraan de HSD-Board de dagelijks bestuurstaken en -bevoegdheden heeft gedelegeerd onder verantwoordelijkheid van de HSD-Board;

-     "HSD-Office":

      het bureau van de stichting;

-     "HSD-Partners":

      aangeslotenen van de stichting ingevolge artikel 13.

2.   Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.

 

 

Naam en zetel

Artikel 2.

1.   De stichting draagt de naam: Stichting The Hague Security Delta.

2.   De stichting heeft haar zetel te Den Haag.

 

 

Doel

Artikel 3.

1.   De stichting heeft ten doel het creëren van een nationaal veiligheidscluster van internationale allure met Den Haag als centrum met als inhoudelijke terreinen nationale veiligheid, urban security, cyber security, forensics en bescherming van vitale infrastructuur, zulks teneinde:

a.   de internationale concurrentiepositie van de BV Nederland in de sector Veiligheid te vergroten; en

b.   publiek-private samenwerking in het veiligheidsdomein te stimuleren.

2.   De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a.   het samen met de triple helix partijen (overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen) formuleren van de strategie ten behoeve van het realiseren van de doelstelling. De stichting organiseert de 'governance' op het uitvoeren van de strategie;

b.   het uitbouwen van het cluster en het leggen van de juiste allianties met de andere (inter)nationale 'veiligheidsverbanden', met de meest betrokken departementen, i.e. Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van Economische Zaken en Ministerie van Defensie, de clusters rondom Eindhoven en Twente en met de metropool regio Rotterdam Den Haag, de provincie, het Rijk en de EU;

c.   het stimuleren van samenwerking en innovatie door onder andere gezamenlijk te investeren in projecten ten behoeve van innovatie en kennisontwikkeling, alsmede het beter afstemmen van vraag en aanbod;

d.   het creëren van een optimale kennis, innovatie en valorisatie omgeving door het realiseren van innovatiehuizen, livinglabs, HSD-Office als support bureau, een financieringsvehicel en fysieke locatiebundeling tot een HSD‑Campus;

e.   het vergroten van de beschikbaarheid van gespecialiseerd personeel en aanstormend talent via opleidingen en training en daarbij bovendien onderwijs, onderzoek en valorisatie te koppelen;

f.    het versterken van het vestigingsklimaat en de internationale zichtbaarheid van The Hague Security Delta als Security Port to Europe door onder andere het organiseren of uitvoeren van handelsmissies, marketing en communicatie en acquisitie van nieuwe organisaties, bedrijven en congressen.

3.   De stichting handelt vanuit kernwaarden, te weten:

-     ‘Vooruitgang’;

-     ‘In staat stellen’;

-     'openheid';

-     ‘Vertrouwen’; en

-     ‘Kameraadschap’.

4.   De stichting beoogt niet het behalen van winst.

5.   De stichting heeft niet ten doel het doen van uitkering(en) aan haar oprichter(s) en/of de leden van de HSD-Board of HSD-EC en/of aan eventuele medewerkende(n) en/of aan een of meer anderen, die van een orgaan der stichting deel uitmaken of bij de stichting enig belang hebben.

 

 

Geldmiddelen

Artikel 4.

1.   De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

a.   subsidies;

b.   schenkingen, legaten en erfstellingen;

c.   bijdragen (al dan niet van HSD-Partners);

d.   opbrengst van belegde middelen;

e.   alle andere baten en inkomsten.

2.   Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

 

 

HSD‑Board

Artikel 5.

1.   De stichting wordt bestuurd door de HSD-Board bestaande uit een door de HSD-Board te bepalen oneven aantal van vijf (5) tot elf (11) gewone leden en één (1) voorzitter.

2.   De leden van de HSD-Board worden benoemd en ontslagen door de HSD-Board met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden.

3.   Een besluit tot benoeming of ontslag door de HSD-Board kan slechts worden genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van de HSD-Board waarin ten minste drie/vierde gedeelte van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De aanwezigheid en de stem van het lid, over wiens ontslag een besluit wordt genomen, telt voor het quorumvereiste en de besluitvorming niet mee. Is in de betreffende vergadering van de HSD-Board het voorgeschreven aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan in een volgende vergadering, welke tussen twee en zes weken na die eerste vergadering moet worden gehouden, hierover een besluit worden genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

4.   De gemeente Den Haag heeft het recht om aan de HSD-Board een bindende voordracht te doen voor:

a    de benoeming van een bestuurder van de gemeente Den Haag tot voorzitter van de HSD-Board; in dat geval heeft de gemeente Den Haag tevens de bevoegdheid een bindende voordracht doen aan de HSD-Board om de aldus benoemde voorzitter te ontslaan; en/of

b.   de benoeming van een gewoon lid van de HSD-Board; in dat geval heeft de gemeente Den Haag tevens de bevoegdheid een bindende voordracht doen aan de HSD‑Board om dit aldus benoemde gewoon lid te ontslaan.

De Directie en de HSD-EC worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen aan de gemeente Den Haag ten aanzien van de benoeming respectievelijk het ontslag van de op voordracht van de gemeente Den Haag te benoemen (benoemde) voorzitter van de HSD‑Board en/of gewoon lid van de HSD-Board. Een besluit van de HSD-Board tot ontslag (als bedoeld in lid 3) van de op voordracht van de gemeente Den Haag benoemde voorzitter van de HSD‑Board en/of gewoon lid van de HSD-Board kan slechts worden genomen na een daartoe strekkende bindende voordracht van de gemeente Den Haag als hiervoor bedoeld.

4.   Indien de gemeente Den Haag geen gebruik maakt van de in lid 3 bedoelde bindende voordrachten zal de HSD-Board zelf overgaan tot benoeming of ontslag van de voorzitter respectievelijk gewoon lid van de HSD-Board, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 5.

5.   De gewone leden van de HSD-Board worden benoemd en ontslagen als volgt:

a.   De gewone leden worden benoemd op grond van hun toegevoegde waarde voor de bestuurlijke slagvaardigheid van de stichting.

Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van de gewone HSD‑Board zetels over de volgende drie geledingen:

-     bedrijven;

-     overheden; en

-     kennisinstituten.

De HSD-Board kan bij besluit een profielschets opstellen voor de gewone leden van de HSD-Board.

De Directie en de vergadering van HSD-Partners worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen aan de HSD-Board ten aanzien van de benoeming respectievelijk het ontslag van een gewoon lid van de HSD‑Board.

b.   De HSD-Partner waarvan een directielid of medewerker zitting heeft ‑ als gewoon lid ‑ in de HSD-Board, kan een bindende voordracht doen om het betreffende lid van de HSD-Board te ontslaan.

c.   De benoeming van een rechtspersoon tot lid van de HSD-Board is slechts mogelijk, indien dit geschiedt met instemming van de HSD-Board op basis van een daartoe strekkend unaniem besluit, al dan niet met aanwijzingen.

g.   Geen van de leden van de HSD-Board heeft recht op bezoldiging door de stichting, met dien verstande dat de HSD-Board een onkostenregeling voor de leden van de HSD-Board kan doen vaststellen.

h.   Ontslag van een lid van de HSD-Board is onder andere mogelijk in geval van:

-     een door de HSD-Board bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het betreffende lid;

-     een structureel verschil van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de HSD-Board;

-     een door de HSD-Board vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de HSD-Board; of

-     enige andere objectiveerbare redenen;

mits voordat het betreffende ontslagbesluit wordt genomen, het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van dit voornemen en om zijn of haar zienswijze te dien aanzien kenbaar maken.

6.   De benoeming van een lid van de HSD-Board geschiedt voor drie (3) jaar of zoveel korter als door de HSD-Board besloten. Een aftredend lid is eenmalig terstond herbenoembaar.

7.   Het lidmaatschap van de HSD-Board eindigt voorts:

a.   door overlijden, onder curatele stelling, faillissement of surséance van betaling;

b.   door periodiek aftreden;

c.   door schriftelijk bedanken; en

d.   indien de HSD-Partner waarbij het lid van de HSD-Board werkzaam is uittreedt als aangeslotene, op en per het moment van uittreding.

8.   De HSD-Board kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester en kan voor ieder hunner een plaatsvervanger aanwijzen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden uitgeoefend.

9.   De HSD-Board heeft mede tot taak het zorgdragen voor een goed functionerende HSD-EC.

 

 

Bevoegdheid HSD-Board

Artikel 6.

1.   De HSD-Board is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, waaronder het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, als vermeld in artikel 291 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

2.   Indien de HSD-Board niet voltallig is, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van de HSD-Board om in de vacature te (doen) voorzien.

 

 

Vertegenwoordiging

Artikel 7.

De stichting wordt vertegenwoordigd door de HSD-Board.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de algemeen directeur, handelend tezamen met de voorzitter en/of de penningmeester van de HSD-Board.

 

 

Vergaderingen HSD-Board

Artikel 8.

1.   De HSD-Board vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt.

2.   Voorts is de voorzitter op schriftelijk verzoek ‑ onder opgave van de te behandelen punten ‑ van ten minste drie leden van de HSD-Board of de Directie verplicht tot het bijeenroepen van een vergadering van de HSD-Board op een termijn van niet langer dan veertien dagen. Indien aan het verzoek niet wordt voldaan, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop de voorzitter de vergadering van de HSD-Board bijeenroept, op welke vergadering alsdan over bedoelde punten rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

3.   De leden van de HSD-Board worden, tenzij de voorzitter anders beslist, ten minste veertien dagen van tevoren schriftelijk onder opgave van de agenda ter vergadering opgeroepen, waarbij de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet worden meegerekend.

4.   Indien in een vergadering van de HSD-Board alle leden van de HSD-Board aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is niet voldaan aan het bepaalde in lid 3.

5.   De Directie is bevoegd de vergaderingen van de HSD-Board bij te wonen en heeft in die vergaderingen een adviserende stem, tenzij de HSD-Board onder opgaaf van redenen voorafgaand aan een vergadering van de HSD-Board anders heeft medegedeeld aan de Directie.

6.   Van een vergadering worden door de secretaris of een ander daartoe door de voorzitter aangewezen persoon notulen gehouden, die in dezelfde vergadering dan wel in een volgende vergadering worden vastgesteld.

 

 

Besluitvorming HSD-Board

Artikel 9.

1.   Rechtsgeldige besluiten kunnen, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, slechts worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal leden van de HSD‑Board aanwezig of vertegenwoordigd is. Onder volstrekte meerderheid wordt hier verstaan: meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen.

2.   Is in een vergadering het voorgeschreven aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan in een volgende vergadering, welke tussen twee en zes weken na die eerste vergadering moet worden gehouden, hierover een besluit worden genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

3.   Ieder gewoon lid van de HSD-Board heeft één stem. De voorzitter van de HSD‑Board heeft geen stem.

4.   Een lid van de HSD-Board kan zich door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid van de HSD-Board laten vertegenwoordigen. Een lid van de HSD‑Board kan maximaal twee stemmen uitbrengen.

5.   Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter anders beslist. Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee. Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd. Staken de stemmen wederom dan beslist het lot.

6.   Besluitvorming kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle leden van de HSD-Board met deze wijze van besluitvorming schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit, onder vermelding van de wijze waarop ieder van de leden van de HSD-Board heeft gestemd, schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De Directie wordt voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

 


HSD-EC

Artikel 10.

1.   De HSD-EC is belast met het dagelijks bestuur, met de uitvoering van de door de HSD-Board genomen besluiten, met het voorbereiden van besluiten door de HSD-Board, met het verstrekken van inlichtingen aan de HSD-Board en met alle overige door de HSD-Board aan de HSD-EC gedelegeerde taken en bevoegdheden.

2.   De HSD-EC bestaat uit een oneven aantal van drie (3), vijf (5) of zeven (7) leden met stemrecht en, indien benoemd, de algemeen directeur als lid van de HSD‑EC zonder stemrecht. Indien de voorzitter van de HSD-Board op voordracht van de gemeente Den Haag is benoemd op grond van artikel 5 lid 3, kan hij een bindende voordracht doen om een (1) lid van de HSD-EC te benoemen, tenzij de HSD‑Board in overeenstemming met de bindende voordracht van de gemeente Den Haag ingevolge artikel 5 lid 3 niet alleen de voorzitter, maar eveneens een gewoon lid van de HSD-Board heeft benoemd, in welk geval dit gewoon lid van de HSD‑Board qualitate qua lid en tevens voorzitter is van de HSD-EC. Buiten de in vorige volzin genoemde aanwijzing van de voorzitter van rechtswege, kiezen de leden van de HSD-EC uit hun midden een voorzitter.

3.   De leden worden benoemd en ontslagen door de HSD-Board. Benoeming geschiedt op basis van een unaniem besluit door de HSD-Board. De HSD‑Partner waarvan een directielid of medewerker zitting heeft in de HSD-EC, kan een bindende voordracht doen om het betreffende lid van de HSD-EC te ontslaan.

4.   Een lid van de HSD-Board kan tevens lid zijn van de HSD-EC. Indien een lid van de HSD-Board die tevens lid is van de HSD-EC wordt ontslagen als lid van de HSD-Board of indien het lidmaatschap van de HSD-Board om een andere reden eindigt, eindigt daarmee tevens het lidmaatschap van de HSD-EC.

5.   De benoeming van een rechtspersoon tot lid van de HSD-EC is slechts mogelijk, indien dit geschiedt met instemming van de overige leden van de HSD-EC, al dan niet met aanwijzingen.

6.   Geen van de leden van de HSD-EC heeft recht op bezoldiging door de stichting, met dien verstande dat de HSD-Board een onkostenregeling voor de leden van de HSD-EC kan doen vaststellen.

7.   De benoeming van een lid van de HSD-EC geschiedt voor drie (3) jaar of zoveel korter als door de HSD-Board besloten. Een aftredend lid is eenmalig terstond herbenoembaar.

8.   Het lidmaatschap van de HSD-EC eindigt voorts:

a.   door overlijden, onder curatele stelling, faillissement of surséance van betaling;

b.   door periodiek aftreden;

c.   door schriftelijk bedanken;

d.   indien de HSD-Partner waarbij het lid van de HSD-EC werkzaam is uittreedt als aangeslotene, op en per het moment van uittreding.

9.   De HSD-Board kan aan de leden van de HSD-EC een beperkte of volledige volmacht, al dan niet tezamen handelend met de algemeen directeur, verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. Ieder van hen vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met de desbetreffende functionaris.

 

 

Vergaderingen HSD-EC

Artikel 11.

1.   De HSD-EC vergadert ten minste vijfmaal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter van de HSD-EC dit nodig oordeelt.

2.   Voorts is de voorzitter van de HSD-EC op schriftelijk verzoek ‑ onder opgave van de te behandelen punten ‑ van ten minste twee leden van de HSD-EC of de Directie verplicht tot het bijeenroepen van een vergadering van de HSD-EC op een termijn van niet langer dan veertien dagen. Indien aan het verzoek niet wordt voldaan, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop de voorzitter van de HSD-EC de vergadering van de HSD-EC bijeenroept, op welke vergadering alsdan over bedoelde punten rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

3.   De leden van de HSD-EC worden, tenzij de voorzitter van de HSD-EC anders beslist, ten minste veertien dagen van tevoren schriftelijk onder opgave van de agenda ter vergadering opgeroepen, waarbij de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet worden meegerekend.

4.   Indien in een vergadering van de HSD-EC alle leden van de HSD-EC aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is niet voldaan aan het bepaalde in lid 3.

5.   Indien er geen algemeen directeur is, is de Directie bevoegd de vergaderingen van de HSD-EC bij te wonen en heeft in die vergaderingen een adviserende stem, tenzij de HSD-EC onder opgaaf van redenen voorafgaand aan een vergadering van de HSD-Board anders heeft medegedeeld aan de Directie.

6.   Van een vergadering worden door de voorzitter van de HSD-EC of door een daartoe door de hem aangewezen persoon notulen gehouden, die in dezelfde vergadering dan wel in een volgende vergadering worden vastgesteld en waarvan een afschrift wordt verstrekt aan de HSD-Board.

 

 

Besluitvorming HSD-EC

Artikel 12.

1.   Rechtsgeldige besluiten kunnen slechts worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal leden van de HSD-EC aanwezig of vertegenwoordigd is. Onder volstrekte meerderheid wordt hier verstaan: meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen.

2.   Ieder lid van de HSD-EC heeft één stem.

3.   Een lid van de HSD-EC kan zich door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid van de HSD-EC laten vertegenwoordigen. Een lid van de HSD-EC kan maximaal twee stemmen uitbrengen.

4.   Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter van de HSD-EC anders beslist. Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee. Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd. Staken de stemmen wederom dan beslist het lot.

5.   Besluitvorming kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle leden van de HSD-EC met deze wijze van besluitvorming schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit, onder vermelding van de wijze waarop ieder van de leden van de HSD-EC heeft gestemd, schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.

 

 

HSD-Partners

Artikel 13.

Als HSD-Partners worden aangemerkt (rechts)personen of instellingen die de wens te kennen hebben gegeven zich aan te sluiten bij de stichting en die daartoe de daarop betrekking hebbende overeenkomst met de stichting hebben gesloten met inachtneming van het daaromtrent door de HSD-Board vastgestelde beleid (onder meer ten aanzien van de bijdragen door HSD-Partners).

 

 

Uittreding HSD-Partners

Artikel 14.

Uittreding geschiedt per één januari van enig kalenderjaar, mits ten minste drie maanden van tevoren de HSD-Board schriftelijk bericht hiervan ontvangt. Per de dag van einde van de in artikel 13 lid 2 genoemde overeenkomst, verliest de HSD‑Partner zijn status als aangeslotene bij de stichting.

 

 

Vergadering van HSD-Partners

Artikel 15.

1.   De vergadering van HSD-Partners wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de HSD-Partners en de voorzitter van de HSD-Board als voorzitter van de vergadering. De vergadering van HSD-Partners wordt ten minste eenmaal per jaar gehouden, en:

a.   geeft een algemeen oordeel over het gevoerde beleid en doet aanbevelingen voor de (bestuurlijke) kaders voor het te voeren beleid; en

b.   adviseert over het jaarlijks beleidsplan alsmede het meerjarenplan van de stichting en wijzigingen in de overeenkomst als bedoeld in artikel 13.

Elke HSD-Partner heeft een stem. Een HSD-Partner kan zich door een schriftelijk daartoe gemachtigde andere HSD-Partner laten vertegenwoordigen.

Rechtsgeldige besluiten kunnen slechts worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, dat wil zeggen meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter anders beslist. Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee. Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd. Staken de stemmen wederom dan beslist het lot.

2.   De HSD-Partners worden ten minste veertien dagen van tevoren schriftelijk onder opgave van de agenda ter vergadering opgeroepen door de voorzitter van de HSD-Board, waarbij de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet worden meegerekend.

3.   De voorzitter van de HSD-Board is op schriftelijk verzoek ‑ onder opgave van de te behandelen punten ‑ van ten minste tien procent (10%) van alle HSD-Partners verplicht tot het bijeenroepen van een vergadering van HSD-Partners op een termijn van niet langer dan veertien dagen. Indien aan het verzoek niet wordt voldaan, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop de voorzitter van de HSD-Board de vergadering van HSD-Partners bijeenroept, op welke vergadering alsdan over bedoelde punten rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

4.   Van een vergadering worden door een door de voorzitter van de HSD-Board aangewezen persoon notulen gehouden, die in dezelfde vergadering dan wel in een volgende vergadering worden vastgesteld.

5.   De leden van de HSD-Board, de HSD-EC en de Directie zijn bevoegd de vergaderingen van HSD-Partners bij te wonen en hebben in die vergaderingen een adviserende stem.

 

 

Directie

Artikel 16.

1.   De stichting kent een Directie bestaande uit een of meer door de HSD-Board te bepalen aantal leden. De Directie is belast met de dagelijkse leiding van de HSD-Office en het voor de stichting werkzame personeel. De Directie stelt jaarlijks het beleidsplan alsmede het meerjarenplan van de stichting en eventuele wijzigingen in de overeenkomst als bedoeld in artikel 13 van deze statuten op en is na vaststelling door de HSD-Board met de uitvoering hiervan belast.

2.   De leden van de Directie worden benoemd door de HSD-Board en zijn verantwoording schuldig aan de HSD-Board. De HSD-Partners worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen aan de HSD-Board ten aanzien van de benoeming van een directeur.

3.   De HSD-Board kan slechts één directeur de titel algemeen directeur verlenen en kan deze titel te allen tijde ontnemen. Indien de HSD-Board hiertoe niet overgaat, kent de stichting geen algemeen directeur.

4.   De HSD-Board kan een directeur schorsen of ontslaan.

5.   De HSD-Board kan aan een directeur een beperkte of volledige volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. Een directeur vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Deze directeuren kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde directeur kan zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met de desbetreffende directeur.

 

 

Overige commisses en werkgroepen

Artikel 17.

1.   De HSD-Board kan zich zo nodig doen adviseren door andere commissies en werkgroepen.

2.   Bij de instelling worden tevens de taak en werkwijze alsmede de benoeming van de leden van deze commissies en werkgroepen door de HSD-Board vastgesteld in een reglement.

 

 

Boekjaar en Jaarstukken

Artikel 18.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 19.

1.   De HSD-Board is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2.   De HSD-Board is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten op te maken.

3.   De HSD-Board kan een registeraccountant of een andere deskundige aanstellen ter controle van de jaarstukken.

4.   Uiterlijk drie maanden vóór het einde van het boekjaar stelt de Directie een beleidsplan, een meerjarenplan en een begroting voor het volgende boekjaar op. Deze stukken behoeven de goedkeuring van de vergadering van HSD-Partners. Vervolgens stelt de HSD-Board het beleidsplan, het meerjarenplan en de begroting vast.

5.   De HSD-Board is verplicht de in de leden 1 en 2 vermelde bescheiden zeven jaar te bewaren.

 

 

Reglementen

Artikel 20.

De HSD-Board is bevoegd tot vaststelling of wijziging van reglementen, die geen bepalingen mogen bevatten die in strijd zijn met deze statuten of de wet en/of die niet voldoen aan algemeen aanvaarde inzichten over regels en omgangsvormen voor goed bestuur van en toezicht op een organisatie zoals de stichting.

 

 

Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 21.

1.   De HSD-Board is bevoegd tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de stichting na voorafgaande goedkeuring van de gemeente Den Haag.

2.   Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting kan slechts worden genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van de HSD-Board waarin ten minste twee/derde gedeelte van het aantal leden van de HSD-Board aanwezig of vertegenwoordigd is.

3.   Is in de betreffende vergadering van de HSD-Board het voorgeschreven aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan in een volgende vergadering, welke tussen twee en zes weken na die eerste vergadering moet worden gehouden, hierover een besluit worden genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

4.   Een statutenwijziging komt niet tot stand dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van de HSD-Board of een ander door de HSD-Board daartoe gemachtigd persoon bevoegd, onder overlegging van een uittreksel uit de notulen van de vergadering.

Artikel 22.

1.   Bij ontbinding van de stichting is de HSD-Board belast met de vereffening. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.

2.   Een eventueel batig saldo, na vereffening van de stichting, zal worden aangewend voor een doel aangewezen door de HSD-Board of de vereffenaars van de stichting betrekking hebbend op het gebied van veiligheid.

 

 

Inschrijving Kamer van Koophandel

Artikel 23.

De HSD-Board zorgt voor inschrijving van de stichting, van de leden van de HSD‑Board en van anderen die de stichting kunnen vertegenwoordigen in het daartoe bestemde register van de Kamer van Koophandel.

 

 

Slotbepaling

Artikel 24.

In alle gevallen waarin door deze statuten niet is voorzien, beslist de HSD-Board.

 

 

Slotverklaring

Tenslotte verklaarde de comparanten:

1.   voor de eerste maal worden tot lid van de HSD-Board benoemd:

a. als voorzitter: de heer Hendricus Petra Maria Kool

b. de heer Leonard Kok

c. de heer Menno William van der Marel

d. de heer Richard Berend Franken

e. de heer Gert-Jan Edelijn

f.  de heer Albert Frank van der Touw

g. de heer Jan Hubert Joseph Mengelers

h. de heer Robert Kristiaan Brons  

 

      waarbij de heer Hendricus Petra Maria Kool (als voorzitter van de HSD-Board) voornoemd zijn benoemd ingevolge het bindende recht van voordracht van de gemeente Den Haag ingevolge artikel 5 lid 2 sub d van deze statuten;

 

2.   voor de eerste maal worden tot lid van de HSD-EC benoemd:

a. de heer Leonard Kok

b. de heer Robert de Wijk

c. de heer Aart Jan Smits

d. de heer Max Remerie

e. de heer Kees d'Huy

f.  de heer Dick Schoof

 

      waarbij de heer Henk Harms voornoemd is benoemd ingevolge het bindende recht van voordracht van de voorzitter van de HSD-Board ingevolge artikel 10 lid 2 van deze statuten;

 

c.   voor de eerste maal wordt tot algemeen directeur van de stichting benoemd:

 

      de heer Robert de Wijk en

 

d.   het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend veertien.

 

SLOT

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te 's‑Gravenhage op de datum in het hoofd vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben zij verklaard tijdig voor het verlijden van die inhoud te hebben kunnen kennisnemen, daarop een toelichting te hebben gekregen, te zijn gewezen op de gevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.

Tenslotte is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de comparanten en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.